top of page

Services

Yoga at Home
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

THE HUMAN YOGA & MEDITATION

STRETCHING &  WARM-UP

30- Different Types of variation

THE HUMAN BASIC VERSION

1) Worrier pose 4 Asanas

2) Nataraj Asana

3) Vrikshasana

4) Tadasana

5) Toe balance

6) Setubandhasana (4-level

7) salabhasana (4-level)

8) Noukasana

9) Dhanursana

10) bhujangasana

11) Marjaryasana

THE HUMAN ADVANCE VERSION

1) Ustrasana (4-level)

2) kopatasana

3) Sarvangasana

4) Halasana

5) chakrasana (3-level)

6) bakasana

7) Mayurasana

8) Sirsasana

9) Balakasana

10) Padmasana

THE HUMAN VERSION

1) handsfree headstand

2) inversion Padmasana

3) Nauli kriya

THE HUMAN PRANAYAMA

1) Anulom Vilom

2) kapal bhati

3) bhastrika

4) brahmari

THE HUMAN MEDITATION

1) Breathe Meditation

2) Heartbeat Meditation

3) Organ Meditation

4) Soul Meditation

bottom of page